Pågånde projekt

Få en inblick i vad Lieda kan bidra med genom att titta på pågående och avslutade projekt.

Posten 10 - Förstudie av garage under mark i centrala Falun och förberedelser för nyproduktion av bostäder ovanpå.

Falu Kommun

Projektetstart år 2021.         

Arbetet består att förprojektera och förbereda underlag för politiska beslut. I arbetet ingår även förfrågningsunderlag i upphandling av partnering-entreprenör, underlag för ny detaljplan, söka vattendom, intern och extern kommunikation, större arkeologisk utredning, markundersökning, mm.

Projektledare nytt Dalregemente åt Falu kommun

Falu Kommun

Projektstart år 2021

Samordna kommuns arbete och kommunikation inför nyetableringen av Dalregementet.

Arbetet innebär koordinering mellan Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Länsstyrelsen, Trafikverket, företag, etc., framtagande av tidplaner, dokumentera driften framåt, informera och kommunicera internt och externt.

Nyproduktion av processvatten till datacenter åt Falu Energi och Vatten

Falu Energi och Vatten

Projektstart år 2019

Driva fram och möjliggöra leverans av processvatten till ett nytt datacenter från ax till limpa, vilket innebär från förstudie till provdrift och leverans av vatten.

I projektet ingår bland annat upprustning station för lutdosering, upprustning 10 km vattenledning från 1950-talet, nybyggnation centralt i Falun av processvattenledning, dricksvattenledningar, fjärrvärmeledningar, fiber, dagvattenledningar och förnyelse i villagata.

Tidigare projekt

Energilösning mellan Datacenter och Pelletsfabrik

Ny- och ombyggnation av pelletsfabrik och anslutande ledningar i mark för att tillvarata överskottsvärme från ett nytt Datacenter.

Projektledare nytt Dalregemente åt Falu kommun

Samordna kommunens arbete vid etablering av ett nytt Dalregemente från regeringsbeslut till planprocessen och sköta externa kontakter med Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Länsstyrelsen, Trafikverket, företag, etc

Nybyggnation av avfallseldat Kraftvärmeverk i Borlänge

Från oplanerad tomt till färdig drift under en treårsperiod där fokus legat på installation av turbin för elproduktion och avfallskranar.

Utökad fjärrkylaproduktion i Falun

Inköp och installation av ny kylmaskin med tillhörande kyltorn, ledningsdragningar och styrningar.

Nyproduktion av processvatten

Förstudie och planering av tillvaratagande av äldre vattentäkt för tillverkning och leverans av processvatten till industri i Falun.

Byte av Rökgaskondensering i kraftvärmeverk

Utrivning och nyinstallation av rökgaskondensering i ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i Falun.

Nybyggnation av kemikaliedepå

Rivning, inköp och byggnation av kemikaliedepå för mottagning och lagring av större mängder av Lut och Saltsyra och dosering till processen.

Utredning deponier

Utredning av innehåll och omfattning av deponier i Falun för att klargöra åtgärdsbehov och ta fram underlag för vidare arbete.

Kontakta Lieða för att få hjälp med ditt projekt!

Kontakt